s.bilgic@selinbilgic.av.tr

AYIPLI MAL HUKUKU

Ayıplı Mal Davaları - Ayıplı Mal Avukatı

Ayıplı Mal Avukatı

Satın aldığınız ürünün ayıplı çıkması durumunda (ayıplı mal) bildirim süreleri kaçırılmadan bir Tüketici Avukatına başvurulmalıdır.

A Bir ürünün ambalajında, reklamında, satıcı tarafından sunulan özelliklerin bulunmaması malın ayıplı mal olduğunun göstergesidir. Alıcının satın aldığı malın ayıplı mal olduğu kanaatine varması halinde satıcıya bildirim yapması gereklidir. Malın değerinin az ya da çok olması hukuki anlamda herhangi bir kuralı değiştirmez ya da etkilemez.

Müşterinin ayıplı mal karşısında seçimlik hakları şu şekildedir:

  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  • Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemedir.

Satıcı, tüketicinin tercih ettiği hakkı kabul etmek yükümlülüğündedir.


2 Ayıplı mala ilişkin talepler, iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, zamanaşımı yine 2 yıldır. Eğer ayıp, konut veya tatil amaçlı gayrimenkule ilişkin ise, zamanaşımı süresi, gayrimenkulün tesliminden itibaren beş yıldır. Taraflar, sözleşme ile, zamanaşımı için daha uzun bir süre öngörebilirler. Ancak bu süreyi sözleşmeyle kısaltamazlar.

Eğer maldaki ayıp hile yoluyla gizlenmişse veya satıcı ağır kusurlu ise, zamanaşımı söz konusu olmayıp, tüketici her zaman talep ve dava hakkına sahiptir.


Ayıplı Mal Hukukunun İçeriğinde:

  • Ayıplı mal nedeniyle alacak davalarının yürütülmesi
  • Ayıplı mal sebebiyle ihtarname hazırlanması ve noter kanalıyla gönderilmesi işlemleri
  • Ayıplı mal nedeniyle bedel iadesi davalarının yürütülmesi
  • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’dan doğan diğer davaların yürütülmesi

SİZE HUKUKİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN BURADAYIZ

DAVANIZ HAKKINDA FİKİR EDİNİN